KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ DCN EUROPE SP. Z O.O.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określane jako „RODO”) i w związku z powyższym powinni Państwo wiedzieć, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Spółka pod firmą DCN Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Walerego Sławka 8a wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000796940, REGON: 383977940, NIP: 6793187685 (dalej zwana Administratorem).

 1. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: rodo@dcneurope.eu
 2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, np.: Imię i Nazwisko, Adres, nr telefonu, adres e-mail, historia wizyt na stronach internetowych zarządzanych przez Administratora na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – w celu marketingowym polegającym na przesyłaniu na Państwa adres e-mail oraz numer telefonu: reklam, informacji o ofertach, promocjach towarów i usług Administratora oraz na bezpośrednim kontakcie telefonicznym w celu przedstawienia ofert, reklam i promocji oraz na profilowaniu Państwa danych w celu przedstawienia zindywidualizowanej oferty, reklamy i promocji usług i produktów Administratora.
  Podanie Państwa danych osobowych w tym celu jest dobrowolne.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w ww. celu jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO. W przypadku chęci zawarcia umowy ze Spółką DCN Europe Sp. z o.o. Państwa dane osobowe konieczne do zawarcia i wykonania tej umowy np. Imię, Nazwisko, adres, nazwa firmy NIP wykorzystywane będą przez Administratora w celu przygotowania, zawarcia i wykonania umowy. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w ww. celu jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO. Podanie Państwa danych osobowych w tym celu jest całkowicie dobrowolne nie mniej jednak konieczne do zawarcia i wykonania umowy.

5.Informujemy, że w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
 • prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo sprzeciwu co do przetwarzania,
 • prawo zażądania zaprzestania przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub na świadczenie usług drogą elektroniczną mogą Państwo w każdej chwili wycofać zgłaszając to do Przedstawiciela Administratora w formie emaila lub pisemnie na adres Administratora.7. Dane osobowe w celu opisanym powyżej w ust. 3 będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa udzielonej zgody.
 2. Dane osobowe w celu opisanym powyżej w ust. 4 będą przetwarzane do czasu realizacji i przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do momentu, w którym zrezygnują Państwo z jej zawarcia.
 3. Państwa dane będą udostępnione podmiotom, którym Administrator zleca wykonanie usług marketingowych w imieniu i na swoją rzecz oraz wykonującym inne usługi na rzecz Administratora konieczne do prawidłowego i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych takie jak np.: usługi księgowe, usługi kurierskie lub usługi w zakresie serwisu infrastruktury IT albo usług chmurowych.10. Podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie Państwa danych osobowych będą zobowiązane wobec Administratora umową o powierzenie im przetwarzania danych osobowych do ścisłego przestrzegania wymogów RODO i ochrony Państwa danych osobowych.